Danh sách mong muốn

Dịch vụ vệ sinh , tẩy cặn tháp giải nhiệt, Chiller

Hết hàng
Liên hệ

Nhà sản xuất: CPS

Dòng sản phẩm: Đang cập nhật

MÔ TẢ:

Dịch vụ vệ sinh tẩy cáu cặn tháp giải nhiệt, chiller 
Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

 

CLEANING COOLING TOWER

ve sinh tay can thap giai nhiet

I    Safety Required

Bright and difference color safety clother must be used, including shoe boot; glove; helmet ( avoid black or brown, dark color to regconize co-worker easily during working )Mask with glasses and active carbon filter to perfectly protect , chemical liquide, tank chemical tank 1m3, pressure washer

Yêu cầu an toàn

Phải sử dụng đồ bảo hộ màu sáng và khác biệt, bao gồm cả giày boot; găng tay; Mũ bảo hiểm (tránh màu đen hoặc nâu, màu tối để dễ dàng nhận ra đồng nghiệp trong khi làm việc) Mặt nạ có kính và bộ lọc than hoạt tính để bảo vệ hoàn hảo, hóa lỏng, bể hóa chất 1m3, máy rửa áp lực.

ve sinh tay can thap giai nhiet, chiller

II   Cleaning procedure: Combine chemical & pressure washer

Chemical for Cleaning: ALTCLEAN 4001  contains surface active and addtivite used for cleaning  scale. Before cleaning, read the safety instructions and cleaning procedure for the cooling tower.

II Quy trình làm sạch: Kết hợp hóa chất & máy rửa áp lực
Hóa chất để làm sạch: ALTCLEAN 4001 chứa hoạt chất bề mặt và chất kích hoạt được sử dụng để làm sạch quy mô. Trước khi làm sạch, hãy đọc hướng dẫn an toàn và quy trình vệ sinh cho tháp giải nhiệt.

1 - Disassemble the entire heatsink out and gathered in sanitary area. Should gather in a sunny place to let the radiator dry. Then clean mechanically to remove 60% of deposits on filling.

1 - Tháo rời toàn bộ tản nhiệt ra và tập trung tại khu vực vệ sinh. Nên tập trung ở nơi có nắng để cho bộ tản nhiệt khô. Sau đó làm sạch cơ học để loại bỏ 60% cáu cặn trên tấm tản.

ve sinh tay can thap giai nhiet, chiller

2- Chemical prepare

Add 450 liters of water to a 1m3 tank and slowly add 50 kg of CHEMICAL ALTCLEAN 4001. Next, put the radiator in soak for 2-5 minutes and then spray with a pressure sprayer to remove any remaining residue

2- Chuẩn bị hóa chất

Thêm 450 lít nước vào bể 1m3 và từ từ thêm 50 kg HÓA CHẤT ALTCLEAN 4001. Tiếp theo, đặt bộ tản nhiệt vào ngâm trong 2-5 phút và sau đó phun bằng máy phun áp lực để loại bỏ phần còn lại

ve sinh tay can thap giai nhiet, chillerve sinh tay can thap giai nhiet, chiller

 

3- Controlling chemical cleaning process

During cleaning, it is necessary to check the pH, TDS, monitor the level of sludge and the scale of the reaction to know the chemical reduces effectiveness and go back to step 2.

3- Kiểm soát quá trình làm sạch hóa chất

Trong quá trình làm sạch, cần kiểm tra độ pH, TDS, theo dõi mức độ bùn và quy mô của phản ứng để biết hóa chất làm giảm hiệu quả và quay lại bước 2.

*Note: It is necessary to neutralize scale descaling with NaOH and discharge at the receiving point of the factory

* Lưu ý: Cần trung hòa quá trình khử cặn bằng NaOH và xả tại điểm nhận của nhà máy

3- Clean inside cooling tower

Use a pressure washer to clean inside cooling tower and reattach the heatsink on the initial position

3- Làm sạch bên trong tháp giải nhiệt

Sử dụng máy rửa áp lực để làm sạch bên trong tháp giải nhiệt và gắn lại tản nhiệt ở vị trí ban đầu

ve sinh tay can thap giai nhiet, chiller

4. Replace the heat sink after cleaning and filling up the water. Should circulate circulating pump 15-20 minutes and change the water one more time

4. Thay thế tản nhiệt sau khi làm sạch và đổ đầy nước. Nên tuần hoàn bơm tuần hoàn 15-20 phút và thay nước thêm một lần nữa

 

 

Đánh giá sản phẩm

5